தமிழரின் நாடித்துடிப்பு – ஐ.பீ.சி தமிழின் கருத்துக்கணிப்பு

தமிழ் மக்களின் சமகால மனோநிலையில், அவர்களைச் சூழ நிலவும் அரசியல் மாற்றங்களில் அவர்களது புரிதல், நிலைப்பாடு, எதிர்பார்ப்பு, தீர்மானம் தொடர்பான கருத்துக்கணிப்பு இது..
கணிப்புக்கள்... காலத்தின் குறியீடுகள்!!